Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình tiếp nhận văn bản đến

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình tiếp nhận văn bản đến

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên đơn vị: Văn phòng Đại học Huế

Địa chỉ: 03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ: 3.832.093

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết: 1 ngày
Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tiếp nhận văn bản

- Văn thư Đại học Huế tiếp nhận văn bản.

- Phân loại đăng ký văn bản đến theo quy định.

- Trường hợp văn bản đến theo đường thư điện tử:

+ Tổ Văn thư - Lưu trữ - Lễ tân quản lý các địa chỉ nhận gửi thư điện tử: office@hueuni.edu.vn, vanphongdhh@hueuni.vn.

+ Tổ trưởng Tổ Văn thư - Lưu trữ - Lễ tân kiểm tra thư điện tử đến hằng ngày, in 01 bản giấy và chuyển cho văn thư đăng ký văn bản đến.

Bước 2. Trình văn bản đến

- Văn thư trình văn bản đến cho Chánh Văn phòng Đại học Huế.

- Chánh Văn phòng Đại học Huế xem xét nội dung và trình văn bản đến Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách vào Phiếu xử lý văn bản (là bản điện tử trên hệ thống hoặc bản in giấy).

- Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc chỉ đạo các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc (ĐVTT) có liên quan trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện, giải quyết các nội dung trong văn bản vào Phiếu xử lý văn bản.

Bước 3. Chuyển văn bản đến

- Văn thư nhận lại văn bản đến và căn cứ vào ý kiến trên Phiếu xử lý văn bản của Chánh Văn phòng để chuyển cho Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc.

- Văn thư nhận lại văn bản đến và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc để đăng ký bổ sung vào sổ hoặc dữ liệu văn bản đến.

- Tổ Văn thư - Lưu trữ - Lễ tân thực hiện việc chuyển văn bản đến qua Phân hệ Quản lý văn bản cho các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện, chuyển cho Ban Giám đốc để chỉ đạo, cho Chánh Văn phòng để biết.

- Trưởng các ban chức năng trực tiếp thực hiện, liên hệ với các ban chức năng và ĐVTT có liên quan qua Hệ thống Thông tin quản lý hoặc các phương tiện thông tin khác để phối hợp, thông tin về thời gian, khó khăn vướng mắc khi tiếp nhận và thực hiện nội dung văn bản đến.

Bước 4. Theo dõi và kiểm tra thực hiện nội dung của văn bản đến

- Văn thư có trách nhiệm chuyển đầy đủ, kịp thời các văn bản đến đã có bút phê của Giám đốc hoặc các Phó Giám đốc cho Trưởng các ban chức năng, ĐVTT có liên quan.

- Trưởng các ban chức năng, ĐVTT liên quan có trách nhiệm phân công, đôn đốc thực hiện; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung, yêu cầu của văn bản đến.

Lưu ý: các loại văn bản mật, khẩn tiếp nhận theo quy định riêng.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

- Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về Công tác văn thư.

- Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/06/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

- Công văn số 425/VTLTNN-NVTW ngày 18/7/2005 của Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước về Hướng dẫn quản lý văn bản đi và văn bản đến.

- Công văn số 1224/BGDĐT-CNTT ngày 23/10/2007 của Bộ GD&ĐT về triển khai email quản lý giáo dục.

- Công văn số 608/LTNN-TTNC ngày 19/11/1999 của Cục Văn thư - Lưu trữ  nhà nước về Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

- Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/02/2009 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành trong công tác văn thư, lưu trữ.

- Chỉ thị số 41/CT-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức.

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giải quyết tài liệu tồn đọng, tích đống của các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chỉ thị số 77/2014/CT-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các yêu cầu điều kiện:
File đính kèm: