Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình thuyên chuyển viên chức theo nguyện vọng của cá nhân

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình thuyên chuyển viên chức theo nguyện vọng của cá nhân

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên đơn vị: Ban Tổ chức Nhân sự - Đại học Huế

Địa chỉ:03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ:3.834.490

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết:
Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Viên chức nộp đơn, công văn đồng ý tiếp nhận của đơn vị mới cho đơn vị quản lý viên chức.

- Đơn vị quản lý viên chức họp xét và làm công văn kèm theo hồ sơ gửi Đại học Huế (qua Ban Tổ chức - Nhân sự).

Bước 2:

- Ban Tổ chức - Nhân sự thụ lý hồ sơ, trình Giám đốc Đại học Huế xem xét.

- Sau khi có ý kiến đồng ý của Giám đốc Đại học Huế, Ban Tổ chức - Nhân sự soạn thảo quyết định, trình Giám đốc Đại học Huế ký và gửi  quyết định thuyên chuyển cho viên chức, đơn vị cũ và đơn vị mới.

Bước 3: Đơn vị có viên chức chuyển đi, sau khi nhận được quyết định thuyên chuyển, giải quyết các thủ tục cần thiết cho viên chức như: chốt sổ bảo hiểm, chốt hồ sơ, giấy thôi trả lương để gửi  cho đơn vị mới.

Bước 4:Đơn vị có viên chức chuyển đến, khi nhận được quyết định, tiến hành tiếp nhận hồ sơ viên chức, sổ bảo hiểm, giấy thôi trả lương và sắp xếp bố trí công việc cho viên chức.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

1. Luật Giáo dục của Quốc hội ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục của Quốc hội ngày 25/11/2009.

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

3. Luật Viên chức năm 2010.

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

5. Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998.

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28/4/2000 và ngày 29/4/2003.

7. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

8. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm của cán bộ công chức lãnh đạo.

9. Quyết định số 1604/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 11/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyệt định cử cán bộ công nhân viên ra nước ngoài.

10. Quyết định số 1295/TCCB ngày 18/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế quản lý và chọn cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài.

11. Quyết định số 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phân cấp quản lý cho Đại học Thái nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà nẵng.

12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

13. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

14. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.

15. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

16. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

17. Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

18. Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn.

19. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

20. Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

21. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

Các yêu cầu điều kiện:
File đính kèm: