Thông tin chi tiết quy trình: Quy trình giải quyết chế độ tử tuất

Thông tin chi tiết quy trình
Quy trình giải quyết chế độ tử tuất

Nơi tiếp nhận hồ sơ:

Tên đơn vị: Ban Tổ chức Nhân sự - Đại học Huế

Địa chỉ:03 Lê Lợi – Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ:3.834.490

Thời gian tiếp nhận: Giờ làm việc: Sáng: 7g00 - 11g30 Chiều: 13g30 – 17g00
Thời hạn giải quyết:
Trình tự thực hiện:

Bước 1: Gia đình có viên chức và lao động hợp đồng qua đời nộp bản sao giấy chứng tử; bản sao biên bản tai nạn giao thông, biên bản khám nghiệm hiện trường…

 Bước 2:

- Bộ phận tổ chức cập nhật sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm viên chức, lao động hợp đồng chết; làm công văn đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần cho gia đình của viên chức, lao động hợp đồng.

- Tập hợp hồ sơ kèm các quyết định có liên quan và sổ bảo hiểm xã hội nộp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh duyệt, khoá thời gian công tác để giải quyết chế độ tử tuất hàng tháng hoặc một lần cho gia đình của viên chức, lao động hợp đồng.

Bước 3: Bộ phận tổ chức nhận hồ sơ tử tuất tại Bảo hiểm xã hội tỉnh; hướng dẫn gia đình của viên chức, lao động hợp đồng làm thủ tục nhận trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Thành phần hồ sơ:
Số lượng bộ hồ sơ:
Lệ phí:
Căn cứ pháp lý:

1. Luật Giáo dục của Quốc hội ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục của Quốc hội ngày 25/11/2009.

2. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

3. Luật Viên chức năm 2010.

4. Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

5. Pháp lệnh cán bộ công chức năm 1998.

6. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28/4/2000 và ngày 29/4/2003.

7. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học.

8. Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm của cán bộ công chức lãnh đạo.

9. Quyết định số 1604/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 11/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyệt định cử cán bộ công nhân viên ra nước ngoài.

10. Quyết định số 1295/TCCB ngày 18/6/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế quản lý và chọn cử cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài.

11. Quyết định số 3360/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 21/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về phân cấp quản lý cho Đại học Thái nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà nẵng.

12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

13. Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu.

14. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.

15. Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh -Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

16. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

17. Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/12/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 05/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

18. Quyết định 957/1997/QĐ-TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ về cải tiến một số thủ tục về xuất cảnh và giải quyết vấn đề người Việt Nam đã xuất cảnh nhưng không về nước đúng hạn.

19. Nghị định số 118/2006/NĐ-CP ngày 10/10/2006 của Chính phủ về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức.

20. Thông tư số 03/2008/TT-BNV ngày 03/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

21. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức.

Các yêu cầu điều kiện:
File đính kèm: