Tài khoản
Đại học Huế chính thức trở thành thành viên liên kết của Tổ chức Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) - 06/01/2016
Ngày 9 tháng 11 năm 2015, Hội đồng Đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã chính thức thông qua việc Đại học Huế trở thành thành viên liên kết của tổ chức này.

Với vai trò là thành viên liên kết, Đại học Huế sẽ phải thực hiện, hỗ trợ và tham gia vào các chương trình, hoạt động của AUN-QA; bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo về chất lượng và đề cử các ứng viên thích hợp để được đào tạo thành Kiểm định viên của AUN.

Sau khi trở thành thành viên liên kết của AUN-QA, Đại học Huế sẽ:

- Có cơ hội tham gia vào các chương trình, dự án của AUN-QA, phát triển các sáng kiến chung cùng với các đối tác khác;

- Hình thành mạng lưới thông qua các cuộc họp, hội nghị giữa các Lãnh đạo chất lượng của các trường thành viên và đối tác;

- Có cơ hội được mạng lưới AUN-QA đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo;

- Được ưu tiên tham dự các hội thảo và tập huấn của AUN-QA;

- Cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm triển khai và thông tin quý báu từ AUN-QA về đảm bảo chất lượng.

ofic

Các tin khác