Họ và tên Thuộc đơn vị Thời gian học tập/công tác Nguồn kinh phí Nơi đến
Lê Văn Anh Trường Đại học Sư phạm 21/06/2011 - 28/06/2011 Chương trình kỹ sư quốc gia Val de Loire Cộng hòa Pháp
Ngô Đắc Chứng Trường Đại học Sư phạm 21/06/2011 - 28/06/2011 Chương trình kỹ sư quốc gia Val de Loire Cộng hòa Pháp
Trần Vui Trường Đại học Sư phạm 21/06/2011 - 28/06/2011 Chương trình kỹ sư quốc gia Val de Loire Cộng hòa Pháp
Trịnh Đạt Trường Đại học Sư phạm 21/06/2011 - 28/06/2011 Chương trình kỹ sư quốc gia Val de Loire Cộng hòa Pháp
Tôn Thất Dụng Trường Đại học Sư phạm 21/06/2011 - 28/06/2011 Chương trình kỹ sư quốc gia Val de Loire Cộng hòa Pháp
Trần Vui Trường Đại học Sư phạm 14/03/2011 - 25/03/2011 Hội thảo tài trợ Thái Lan