Tên văn bản ký kết Hợp tác trao đổi sinh viên và hợp tác nghiên cứu với ĐH Hokkaido
Đơn vị ký kết Trường Đại học Sư phạm và Hokkaido University of Education
Nội dung ký kết

Trao đổi sinh viên và hợp tác trong nghiên cứu; Trao đổi giảng viên

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 11/07/2018
Thời gian có hiệu lực 11/07/2018 - 11/10/2018
Người ký Bên A: Lê Anh Phương
Bên B: Haruo Jaana
Văn bản ký kết liên quan