Tên văn bản ký kết Biên bản ghi nhớ về trao đổi sinh viên
Đơn vị ký kết Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Denver
Nội dung ký kết

Chương trình trao đổi sinh viên thực tập về sức khỏe tâm thần

Nội dung đã triển khai

Tiếp nhận 2 nghiên cứu sinh từ trường Đại học Denver, HOa Kỳ đến thực tập tại Khoa Tâm lý-Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Huế

Ngày ký kết 14/09/2018
Thời gian có hiệu lực 14/09/2018 - 14/09/2019
Người ký Bên A: Lê Anh Phương - Rector
Bên B: Craig Woody-Vice Chancellor for Business and Financial Affairs
Văn bản ký kết liên quan