Tên văn bản ký kết Agreement on student and faculty exchanges
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Đại học Gifu
Nội dung ký kết

- Trao đổi sinh viên và giảng viên

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 12/11/2018
Thời gian có hiệu lực 12/11/2018 - 12/11/2023
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Hisataka Moriwaki
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 Agreement.pdf