Tên văn bản ký kết MOA Đại học Phần Lan và ĐHH
Đơn vị ký kết Đại học Huế và Finland University
Nội dung ký kết

Thỏa thuận dịch vụ đào tạo

Nội dung đã triển khai
Ngày ký kết 26/11/2018
Thời gian có hiệu lực 26/11/2018 - 31/05/2025
Người ký Bên A: Nguyen Quang Linh
Bên B: Harri Melin
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 signed Hue Uni FinUni contract-Vietnamese.pdf
 Signed Hue Uni FinUni contract- English.pdf
 list of teaching staffs.pdf