Tên văn bản ký kết Memorandum of Understanding
Đơn vị ký kết Trường Đại học Ngoại ngữ và The University of Queesland (ELI)
Nội dung ký kết

Trao đổi giảng viên, học viên cao học, sinh viên; tổ chức các khóa học ngắn hạn cho sinh viên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề; phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng.

Nội dung đã triển khai

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề

Ngày ký kết 05/07/2018
Thời gian có hiệu lực 05/07/2018 -
Người ký Bên A: TS. Bảo Khâm
Bên B: GS.Julie Duck
Văn bản ký kết liên quan
File đính kèm (đăng nhập để tải về):
 MOU với The university of Queensland, 7, 2018 ( 5 năm ).pdf