Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
Thỏa thuận giữa UBND tỉnh TT Huế và Tổ chức UNESCO 05/06/2013 UNESCO Liên Hiệp Quốc Triển khai Sáng kiến Giáo dục vì sự phát triển bền vững của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO và Samsung