Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
Student Exchange Agreement between University of Sciences, Hue University And Faculty of Engineering, Yamaguchi University 21/03/2017 Faculty of Engineering, Yamaguchi University Nhật Bản Hợp tác đào tạo Đại học và sau Đại học; Trao đổi giảng viên; Hợp tác nghiên cứu; Trao đổi thông tin, ấn phẩm nghiên cứu; Phối hợp tổ chức các Hội thảo, Hội nghị quốc tế.
MOU between School of Science, Hue University, Vietnam and Faculty of Science, Khon Kaen University, Thailand 08/05/2000 Faculty of Sciences Thái Lan - Trao đổi cán bộ, sinh viên;- Trao đổi giáo viên thỉnh giảng, sinh viên nghiên cứu.