Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
Trường Đại Học Tasmania 09/03/2011 Đào tạo, nghiên cứu, trao đổi nguồn
Trường Đại học kỹ thuật đông bắc Thái lan 15/02/2011 Đào tạo, nghiên cứu, trao đổi nguồn