Đơn vị ký kết
Chọn quốc gia:
Tên văn bản Ngày ký kết Ký kết với Quốc gia Nội dung ký kết
MOU on the Staff and student Exchange Program 2011-2015 10/02/2011 Chiang Mai University Thái Lan Chương trình trao đổi giảng viên/sinh viên cho cán bộ, nhà nghiên cứu và sinh viên trên lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và truyền thống của Thái và Việt Nam.
Memorandum for the cooperation of a contemporary art exhibition among 11 univeristies of Thailand and Vietnam 09/09/2010 Mahasarakham University Thái Lan Tổ chức Triển lãm mỹ thuật đương đại tại các trường ĐH Mỹ Thuật Thái Lan và Việt Nam tại Thái Lan và Việt Nam.
Memorandum for the cooperation of a contemporary art exhibition among 11 univeristies of Thailand and Vietnam 09/09/2010 Mahasarakham University Thái Lan Tổ chức Triển lãm mỹ thuật đương đại tại các trường ĐH Mỹ Thuật Thái Lan và Việt Nam tại Thái Lan và Việt Nam.
Agreement for Cooperation on Joint Training Master program 16/05/2009 Mahasarakham University Thái Lan Hợp tác liên kết đào tạo cao học giữa trường Đại học Nghệ thuật- Đại học Huế và Trường Đại học Mỹ thuật và Mỹ thuật Ứng dụng- Đại học Mahasarakham, Thái Lan
MOU on the staff and student exchange program 2006 between the College of Arts, Hue University, Vietnam and the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand 17/06/2005 Chiang Mai University Thái Lan Chương trình Trao đổi giảng viên sinh viên 2011-2015 giữa trường ĐH Nghệ thuật- ĐH Huế và Trường ĐH Mỹ thuật- ĐH Chiang Mai
MOU on the Staff and Student Exchange Program 2006 between The College of Arts, Hue University, Vietnam and the Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Thailand 17/06/2005 Chiang Mai University Thái Lan Chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên
Văn bản thỏa thuận Hợp tác giữa Trường Đại học Nghệ thuật Huế - Đại Học Huế - Việt Nam với Trường Đại học Nghệ thuật - Viện Đại học Chiang Mai, Thái Lan 06/02/1995 Chiang Mai University Thái Lan Hợp tác về đào tạo, văn hóa nghệ thuật