Thực hiện tại đơn vị:
Tên chương trình đào tạo Các bên thực hiện Loại hình đào tạo Đơn vị cấp bằng Thời gian thực hiện
Chương trình đào tạo việc làm

Đại học Touluse 1, Pháp và Đại học Huế, Việt Nam

Thạc sĩ Đại học Huế Từ năm 0
Chương trình tiến sĩ ngành chăn nuôi

Đại học nông lâm, Đại học Huế

Tiến sĩ Trường Đại học Nông Lâm Từ năm 0