Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình tiên tiến đào tạo cử nhân kinh tế nông nghiệp
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Kinh tế
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Sydney và Trường Đại học kinh tế

Đơn vị cấp bằng Đại học Sydney - Úc
Thời gian thực hiện Từ 2010 - 2017
Hình thức tổ chức đào tạo

Chính quy / Tín chỉ / Đại học Sydney cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan