Tên chương trình đào tạo liên kết Hợp tác liên kết đào tạo Thạc sỹ giữa trường ĐH Nghệ thuật- ĐHH, Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan- Khóa II
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Nghệ thuật
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật Ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan và Trường Đại học Nghệ thuật

Đơn vị cấp bằng Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật Ứng dụng - Thái Lan
Thời gian thực hiện Từ 2011 - 2013
Hình thức tổ chức đào tạo

Chính quy /Trường Mỹ thuật Tạo hình và Mỹ thuật Ứng dụng- ĐH Mahasarakham- Thái Lan cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan