Tên chương trình đào tạo liên kết Liên kết đào tạo Cử nhân Quản trị du lịch và công nghệ giải trí
Thực hiện tại đơn vị Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Huế và Đại học khoa học Ứng dụng IMC, Krems, Áo

Đơn vị cấp bằng Đại học khoa học Ứng dụng IMC, Krems - Áo
Thời gian thực hiện Từ 2006 - 2012
Hình thức tổ chức đào tạo

Đại học khoa học Ứng dụng IMC, Krems cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan