Tên chương trình đào tạo liên kết Liên kết đào tạo Cử nhân Chất lượng cao
Thực hiện tại đơn vị Trung tâm Giáo dục Quốc tế
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Huế và Đại học Quốc gia Belarus

Đơn vị cấp bằng Đại học Quốc gia Belarus - Belarus
Thời gian thực hiện Từ 0
Hình thức tổ chức đào tạo

Đại học Quốc gia Belarus cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan