Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình cao học Quốc tế Okayama-Huế về "Sự bền vững hệ thống tài nguyên và Môi trường"
Thực hiện tại đơn vị Đại học Huế
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Đại học Okayama-Nhật Bản và Đại học Huế,Việt Nam

Đơn vị cấp bằng Okayama University - Nhật Bản
Thời gian thực hiện Từ 2007 - 2017
Hình thức tổ chức đào tạo

Liên kết cùng giảng dạy 50/50 trong hầu hết các môn học trong thời gianđào tạo tại Đại học Huế (01 năm), Năm còn lại sẽ học tại Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của giáo viên hứớng dẫn, Đại học Okayama cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan