Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình đào tạo việc làm
Thực hiện tại đơn vị Đại học Huế
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Đại học Touluse 1, Pháp và Đại học Huế, Việt Nam

Đơn vị cấp bằng Đại học TOULOUSE 1 - Pháp
Thời gian thực hiện Từ 0
Hình thức tổ chức đào tạo

Đào tạo ThS công nghệ đào tạo và hệ thống việc làm, Đại học Touluse 1, Pháp cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan Cử cán bộ tham gia Chương trình CTU Network do VLIR tài trợ (19/06/2012)
Tiếp đoàn NIU, Hoa Kỳ (04/06/2012)