Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình tiến sĩ ngành chăn nuôi
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Nông Lâm
Loại hình đào tạo Tiến sĩ
Các bên thực hiện

Đại học nông lâm, Đại học Huế

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Nông Lâm - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 0
Hình thức tổ chức đào tạo

Đào tạo Tiến sĩ ngành chăn nuôi chương trình tiên tiến

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan