Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Y sinh học
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Y Dược
Loại hình đào tạo Tiến sĩ
Các bên thực hiện

Đại học Tartu, Estonia; Đại học Y dược, Đại học Huế

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Y Dược - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2017
Hình thức tổ chức đào tạo

Đào tạo tiến sĩ liên kết với ĐH Tartu, Estonia

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan