Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ Y sinh học liên kết giữa ĐH Y dược, Đại học Huế và Đại học Sassari, Ý
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Y Dược
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Đại học Y dược, Đại học Huế và Đại học Sassari, Ý

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Y Dược - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2017 - 2019
Hình thức tổ chức đào tạo

Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Y dược, Đại học Huế và Đại học Sassari, Ý

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan