Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích liên kết giữa trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao Tung, Đài Loan
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích liên kết giữa trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao Tung, Đài Loan

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Sư phạm - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2017 - 2019
Hình thức tổ chức đào tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích liên kết giữa trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế và Đại học Chiao Tung, Đài Loan

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan