Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa ĐH Kinh tế, Đại học Huế và viện công nghệ Tallaght, Ailen
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Kinh tế
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

ĐH Kinh tế, Đại học Huế và viện công nghệ Tallaght, Ailen

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Kinh tế - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2016 - 2020
Hình thức tổ chức đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh liên kết giữa ĐH Kinh tế, Đại học Huế và viện công nghệ Tallaght, Ailen

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan