Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình Kỹ sư liên kết với TT INSA Val de Loire và INSA Toulouse, Pháp
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Trung tâm INSA Val de Loire và INSA Toulouse, Pháp

Đơn vị cấp bằng Trung tâm INSA Val de Loire - Pháp
Thời gian thực hiện Từ 2009 - 2019
Hình thức tổ chức đào tạo

2+3

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan