Tên chương trình đào tạo liên kết Chương trình liên kết đào tạo chuyên ngành khoa học máy tính
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Sư phạm
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

- Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

- Đại học Winona State, Hoa Kỳ

Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Sư phạm - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2015 - 2025
Hình thức tổ chức đào tạo

Đào tạo liên kết

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan