Tên chương trình đào tạo liên kết Đào tạo Thạc sĩ tại AIT - Thái lan
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Nông Lâm
Loại hình đào tạo Thạc sĩ
Các bên thực hiện

AIT-Thái lan và Đại học Huế

Đơn vị cấp bằng Đồng cấp bằng -
Thời gian thực hiện Từ 2010 - 2012
Hình thức tổ chức đào tạo

Liên kết

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan