Tên chương trình đào tạo liên kết Liên kết đào tạo cử nhân "2+2"
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Ngoại ngữ
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Sư phạm Quảng Tây và Đại học Ngoại Ngữ

Đơn vị cấp bằng Đại học Sư phạm Quảng Tây - Trung Quốc
Thời gian thực hiện Từ 2008
Hình thức tổ chức đào tạo

Chính quy

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan