Tên chương trình đào tạo liên kết Đào tạo chuyển tiếp 01 năm
Thực hiện tại đơn vị Đại học Huế
Loại hình đào tạo Chứng chỉ
Các bên thực hiện Học viện Ngọc Lâm và Trường Đại học Ngoại Ngữ
Đơn vị cấp bằng Trường Đại học Ngoại ngữ - Việt Nam
Thời gian thực hiện Từ 2008
Hình thức tổ chức đào tạo

Chính quy

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan