Tên chương trình đào tạo liên kết Liên kết đào tạo đồng cấp bằng trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng, Chuyên ngành Tiền tệ - Tài chính - Ngân hàng
Thực hiện tại đơn vị Trường Đại học Kinh tế
Loại hình đào tạo Đại học
Các bên thực hiện

Đại học Rennes 1, Cộng hòa Pháp và Trường Đại học Kinh tế

Đơn vị cấp bằng Đồng cấp bằng -
Thời gian thực hiện Từ 2007 - 2012
Hình thức tổ chức đào tạo

Chính quy/ Tín chỉ/ Đồng cấp bằng

Đơn vị tài trợ
Văn bản ký kết liên quan
Văn bản hành chính liên quan