Tiếng Việt   rss
Web link
14 lecturers of Hue University conferred the title of National Teacher of Vietnam and Teacher of Merit by Vietnam President (21-11-2017 15:58)

 

Ngày 18/11/2017, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 2380/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân cho 64 Nhà giáo và Quyết định số 2381/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 748 nhà giáo đã có công trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. Trong số đó, Đại học Huế có 02 Nhà giáo Nhân dân và 12 Nhà giáo ưu tú.

 

On November 18, 2017, the Vietnam President signed the Decision No. 2380/QD-CTN ref conferring the title of National Teacher of Vietnam for 64 lecturers and Decision No. 2381/QD-CTN ref conferring the title of Teacher of Merit for 748 lecturers who have made outstanding contributions in the education and training of the nation. Among them, 02 National Teachers of Vietnam and 12 Teachers of Merit are from Hue University.

 

 

National Teacher of Vietnam:

1. Assoc.Prof.Dr.Nguyen Duc Hung, Senior Lecturer, University of Agriculture and Forestry, Hue University

2. Assoc. Prof.Dr.Tran Van Phuoc, Senior Lecturer, University of Foreign Languages, Hue University

 

Teacher of Merit:

1. Assoc.Prof.Dr.Le Van An, Rector, University of Agriculture and Forestry, Hue University

2. Assoc.Prof.Dr.Phan Thanh Binh, Rector, University of Arts, Hue University

3. Dr. Tran Manh Dat, former Director, Hue University's Branch in Quang Tri

4. Assoc.Prof.Dr.Tran Van Hoa, Rector, University of Economics, Hue University

5. Assoc.Prof.Dr.Hoang Thi Thu Huong, Lecturer, Department of Biochemistry, University of Medicine and Pharmacy, Hue University

6. Assoc.Prof.Dr.Nguyen Vu Quoc Huy, Vice Rector, University of Medicine and Pharmacy, Hue University

7. Prof.Dr.Nguyen Hoang Loc, Head of Department of Biotechnology, Faculty of Biology, University of Sciences, Hue University

8. Assoc.Prof.Dr.Doan Duc Luong, Rector, University of Law, Hue University

9. Assoc.Prof.Dr.Nguyen Viet Nhan, Head of Genetics, University of Medicine and Pharmacy, Hue University

10. Assoc.Prof.Dr.Trinh Van Son, Vice Rector, University of Economics, Hue University

11. Assoc.Prof.Dr.Vo Van Thang, Head of Public Health, University of Medicine and Pharmacy, Hue University

12. Dr.Le Quang Vinh, Head of Forestry, Faculty of Forestry, University of Agriculture and Forestry, Hue University

 

Assoc.Prof.Dr.Nguyen Quang Linh, President of Hue University, conferred the title of National Teacher of Vietnam for Assoc.Prof.Dr. Tran Van Phuoc, former rector of University of Foreign Languages, Hue University

 

Assoc.Prof.Dr.Nguyen Quang Linh, President of Hue University, conferred the title of Teacher of Merit to 4 staffs of University of Medicine and Pharmacy

 

Assoc.Prof.Dr.Huynh Van Chuong, Vice President of Hue University conferred the title of Teacher of Merit to Assoc.Prof.Dr. Le Van An and Dr. Le Quang Vinh

Web link
×