Tiếng việt   rss
Web link
Presidential Board
 

 

 
Full name: NGUYEN QUANG LINH
Position: President
Telephone: 84.0234.3845.919
Email: nguyenquanglinh@hueuni.edu.vn

Full name: TRUONG QUY TUNG
Position: Vice President
Telephone: 84.0234.3936.101
Email: truongquytung@hueuni.edu.vn
Full name: DO THI XUNG DUNG
Position: Vice President
Telephone: 84.0234.3938.728
Email: dtxdung@hueuni.edu.vn
Full name: HUYNH VAN CHUONG
Position: Vice President
Telephone: 84.0234.3936.102
Email: huynhvanchuong@hueuni.edu.vn
Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế Trang thông tin hỗ trợ công tác Đào tạo Tín chỉ