Tiếng Việt   rss
School of Physical Education- Hue University
Web link
School of Physical Education- Hue University

 

 

Full name   : Nguyễn Gắng
Position      : Dean
Telephone  : 84.0234.3817.069
Email  : nguyengang.gdtc@hueuni.edu.vn

   

 

 

 

Full name   : Doan Dung
Position      : Vice Dean
Telephone  : 84.0234.3.938.664
Email          :doandungtien@hueuni.vn

 

 

 

Web link
Hệ thống thông tin Hợp tác Quốc tế
×