English   rss
Liên kết
Công khai chất lượng giáo dục các trường, khoa (21-12-2015 10:45)

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị (21-12-2009 09:25)
Xem chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học thuộc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị tại địa chỉ http://www.phqt.edu.vn/chuandaura.html Chi tiết...

Công khai chất lượng giáo dục - Trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế (18-12-2009 16:34)
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế  Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng Công khai về thông tin đội ngũCông khai thu chi tài chính Chi tiết...

Công khai chất lượng giáo dục - Trường ĐH Khoa học - Đại học Huế (18-12-2009 16:28)
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng Công khai thu chi tài chính  Chi tiết...

Công khai chất lượng giáo dục - Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế (18-12-2009 16:22)
Báo cáo công khai công tác giáo dục năm học 2008-2009Công khai cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2009-2010Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại... Chi tiết...

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê