English | Français   rss
Liên kết
Thông báo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (28-11-2017 03:03)
  Căn cứ Hướng dẫn của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, 03 Hội đồng Chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế (được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước) đã triển khai thực hiện các thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 một cách nghiêm... Chi tiết...

Thông báo về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 (31-08-2017 09:24)
  Đại học Huế trân trọng thông báo kế hoạch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2017 do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tổ chức với nội dung cụ thể như sau: Chi tiết...

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (25-08-2017 02:52)
  Thực hiện kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư nhà nước thông báo nội dung cụ thể về tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 như sau: Chi tiết...

THÔNG TIN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN GS, PGS 2017

Liên kết
×