English | Français   rss
Liên kết
Thành lập các Hội đồng Giáo sư Cơ sở Đại học Huế năm 2019 (14-05-2019 20:35)
Theo quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 10 tháng 5 năm 2019 Giám đốc Đại học Huế đã ban hành Quyết định số 565/QĐ-ĐHH thành lập 04 Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) Đại học Huế năm 2019. Ngày 15/5/2019 các Hội đồng đã họp bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch và... Chi tiết...

Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (19-04-2019 10:46)
Ngày 10/4/2019, Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã có công văn số 73/HĐGSNN thông báo lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019 (file PDF đính kèm). Chi tiết...

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng GS nhà nước, các Hội đồng GS ngành, liên ngành và cơ sở (11-04-2019 07:56)
Sau một thời gian lấy ý kiến dự thảo, ngày 28/3/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở. Chi tiết...

Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ được thực hiện từ tháng 7-11/2019 (07-01-2019 08:17)
Đó là một trong các kết luận của phiên họp thứ nhất Thường trực Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) nhiệm kỳ 2018-2023 ngày 4/1/2019. Tại phiên họp này, Thường trực HĐGSNN đã thảo luận dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐGSNN, Hội đồng GS ngành, liên ngành, Hội đồng GS cơ sở và dự kiến kế hoạch triển khai quy trình xét đạt chuẩn GS, PGS năm 2019. Chi tiết...

Quy định mới về công nhận đủ tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư (15-09-2018 11:31)
Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 và thay thế cho các quyết định liên quan trước đó. Chi tiết...

Liên kết
×