English   rss
Liên kết
Công khai chất lượng giáo dục - Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế (18-12-2009 16:22)
Báo cáo công khai công tác giáo dục năm học 2008-2009Công khai cam kết chất lượng giáo dục đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2009-2010Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2009-2010Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2009-2010Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2009 2010

Trường ĐH Ngoại ngữ - Đại học Huế

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê