English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Khoa Du lịch - Đại học Huế (18-12-2009 10:42)
Ngày 10/12/2009, Khoa Trưởng Khoa Du lịch đã ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Khoa Du lịch Đại học Huế.
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM