English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Khoa Du lịch - Đại học Huế (18-12-2009 10:42)
Ngày 10/12/2009, Khoa Trưởng Khoa Du lịch đã ký quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Khoa Du lịch Đại học Huế.
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê