English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế (18-12-2009 09:14)
Ngày 11/12/2009, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế đã ra quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo thuộc Trường ĐH Kinh tế - Đại học Huế.
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê