English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học thuộc Trường Đại học Nông lâm (18-12-2009 09:13)
Ngày 27/11/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế đã ký Quyết định số 481/QĐ/CĐR-ĐHNL về việc ban hành chuẩn đầu ra của 18 ngành đào tạo đại học thuộc Trường ĐH Nông lâm - Đại học Huế.
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê