English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đại học Luật - Đại học Huế (18-12-2009 09:13)
Ngày 3/12/2009, Khoa Trưởng Khoa Luật - Đại học Huế đã ra quyết định chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đại học Luật.
Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê