English   rss
Liên kết
Chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đại học Luật - Đại học Huế (18-12-2009 09:13)
Ngày 3/12/2009, Khoa Trưởng Khoa Luật - Đại học Huế đã ra quyết định chuẩn đầu ra của ngành đào tạo đại học Luật.
Liên kết
Hệ thống Quản lý Đề tài Khoa học Sở hữu trí tuệ Trung tâm Biên Phiên dịch - Đại học Huế VLIR NETWORK VIETNAM