English   rss
Liên kết
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Đại học Huế xung kích trong cải cách hành chính và nghiên cứu khoa học (11-05-2017 01:00)

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Đại học Huế hiện có 5 Chi đoàn: Văn phòng và Ban chức năng, Phục vụ sinh viên, Ươm tạo - Chuyển giao công nghệ và Tạp chí khoa học, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Tài nguyên môi trường và Nhà xuất bản với gần 100 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Cơ quan Đại học Huế đã phát huy tốt vai trò xung kích trong cải cách hành chính và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

 

Xung kích trong cải cách hành chính

 

Trong thời gian qua, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chương trình cải cách hành chính đã được triển khai sâu rộng với 5 nhiệm vụ cơ bản: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, cải cách tài chính và hiện đại hoá hành chính.

 

Cùng với sự quyết tâm của các cấp, ngành, việc phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính. Là tổ chức đoàn có gần 60% đoàn viên công tác tại các đơn vị hành chính, nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên Cơ quan Đại học Huế đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đây là một trong những hoạt động thiết thực, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm đoàn viên trong thực thi công vụ.

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017 và chủ trương của Cơ quan Đại học Huế, Ban chấp hành Đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đoàn đã phối hợp và tham gia thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cơ quan Đại học Huế, nhất là vấn đề đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải cách môi trường hành chính theo hướng thân thiện, hiệu quả; xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp; tham gia thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên.

 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của cải cách hành chính của Cơ quan Đại học Huế. Nhận thức tầm quan trọng của nội dung này, Đoàn Cơ quan Đại học Huế đã tuyền truyền, vận động đoàn viên ra sức phấn đấu trong học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, số lượng đoàn viên tham gia học đại học bằng 2, đại học không chính quy, các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học ngày càng tăng. Đặc biệt, nhiều đoàn viên đã nỗ lực học tập để có bằng tiến sĩ, thạc sĩ. Hiện nay, Đoàn Cơ quan Đại học Huế có 1 đoàn viên có học vị tiến sĩ, 7 đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 42 đoàn viên có học vị thạc sĩ và nhiều đoàn viên hiện đang theo học thạc sĩ. Có thể nói đây là một kết quả rất đáng khích lệ của Đoàn Cơ quan Đại học Huế khi các đồng chí đoàn viên phải nỗ lực học tập, đồng thời phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

Bên cạnh đó, đoàn viên đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quản lý điều hành trong các lĩnh vực hoạt động của Đại học Huế. Đoàn viên luôn có ý thức trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường sử dụng văn bản điện tử, giảm áp lực về văn bản, giấy tờ, thời gian đi lại trong quá trình giải quyết công việc.

 

Đoàn Cơ quan Đại học Huế đã phối hợp với Công đoàn Cơ quan tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế văn hoá công sở, vận động đoàn viên xung kích, sáng tạo trong công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; làm thêm ngày, thêm giờ để đáp ứng kịp thời công việc.

 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, phong trào xung kích trong công tác cải cách hành chính của Đoàn Cơ quan Đại học Huế còn một số hạn chế. Trình độ và năng lực thi hành công vụ, tính chuyên nghiệp của một số đoàn viên chưa cao; số lượng mô hình, công trình thanh niên của các cơ sở đoàn trong thực hiện cải cách hành chính chưa nhiều...

 

Trong nhiệm kỳ sắp tới, Đoàn Cơ quan Đại học Huế tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào xung kích trong công tác cải cách hành chính. Trong đó sẽ tập trung hơn nữa vào nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiện đại hoá hành chính, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành của Cơ quan Đại học Huế trong giai đoạn mới. 

 

Xung kích trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ

 

Khoa học và công nghệ đã và đang đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030, Đại học Huế quyết tâm trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng trước khi kết thúc thập niên 20 của thế kỷ XXI. Để thực hiện thành công Kế hoạch chiến lược trên đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Huế, trong đó có thanh niên với tư cách là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

 

Đoàn viên Viện Công nghệ sinh học được trao tặng

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Cơ quan Đại học Huế đã phát huy vai trò xung kích trong công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Có thể nói, đây là thế mạnh của đoàn viên Viện Công nghệ sinh học, Viện Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ. Trong đó, đoàn viên đã tích cực tham gia các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ do đơn vị chủ trì và thực hiện; công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài Đại học Huế, xuất bản các số tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đoàn viên Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao công nghệ đã và đang chủ trì thực hiện 1 nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia, 2 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp Đại học Huế, 3 đề tài cấp Trung tâm, 2 dự án hợp tác cấp Tỉnh, 1 dự án hợp tác với nước ngoài. Đoàn viên Viện Công nghệ Sinh học đã chủ trì thực hiện 1 đề tài quốc tế, 10 đề tài cấp Đại học Huế và cấp Viện, 2 lần được tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế từ quỹ khuyến khích tài năng. Đoàn viên Viện Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện 4 đề cấp Đại học Huế... Nhiều đoàn viên say mê nghiên cứu khoa học, làm chủ nhiệm đề tài có tính ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất và đời sống. Đồng thời, đã có trên 70 bài báo, báo cáo (là tác giả hoặc đồng tác giả) của các đoàn viên được đăng tải trên các tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị khoa học, tuyển tập các công trình khoa học trong và ngoài nước.

 

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, đoàn viên còn gặp không ít khó khăn khi tham gia nghiên cứu khoa học do thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học vốn đa dạng, phức tạp, đề cập đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống và có tính rủi ro cao. Công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao và có bề dày kinh nghiệm, song kinh nghiệm của đoàn viên còn hạn chế. Nhiều đoàn viên thanh niên có trình độ chuyên môn cao, có niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tuy nhiên lý lịch khoa học của cá nhân còn “mỏng” nên chưa đáp ứng điều kiện chủ trì các đề tài các cấp ở các địa phương.

 

Để phát huy vai trò xung kích của thanh niên, thúc đẩy phong trào nghiên cứu học tập để tiến quân vào khoa học công nghệ đòi hỏi sự nỗ lực và quyết tâm cao của mỗi đoàn viên thanh niên. Đồng thời, Đoàn Cơ quan Đại học Huế, lãnh đạo Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục tạo điều kiện, môi trường và động lực cho tuổi trẻ để họ có thể cống hiến nhiều nhất sức lực và trí tuệ cho nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng. Cần có nhiều hình thức ghi nhận, tuyên dương những cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả một cách kịp thời để động viên, khích lệ sự sáng tạo, năng động cống hiến hơn nữa của đoàn viên, thanh niên. Cần sự tự tin hơn nữa của đoàn viên trong việc đề xuất ý tưởng, đăng ký thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học để phát huy hơn nữa vai trò xung kích của đoàn viên trong hoạt động này.

 

Bí thư Đoàn Cơ quan Đại học Huế

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê