English   rss
Liên kết
Hội nghị báo cáo viên và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW (Khóa X) (29-03-2017 03:20)

Ngày 28/3/2017, Đảng ủy Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương khóa X “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế PGS. TS Trần Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Đại học Huế.

 

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xác định tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, hoạt động tuyên truyền miệng và báo cáo viên tại Đảng bộ Đại học Huế. Những vấn đề cấp thiết đặt ra là: nâng cao công tác chính trị tư tưởng; đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; thiết lập hệ thống thông tin của đội ngũ báo cáo viên Đại học Huế và cấp cơ sở; việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW về  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ thiết thực và có hiệu quả,…Đồng thời, triển khai những nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ nay đến hết năm 2017 của Đảng bộ Đại học Huế.

 

 

Hội nghị được nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW (khóa X) do T.S Bùi Văn Lợi, Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Huế trình bày với các nội dung chính là tổng kết những thành tựu, kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp và nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới.

 

Hội nghị là diễn đàn để đội ngũ công tác tuyên giáo, báo cáo viên thảo luận và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên nói riêng của Đảng bộ Đại học Huế.Trong đó,các vấn đề chính là: về việc đổi mới phương pháp truyền đạt, nâng cao kỹ năng thuyết trình của báo cáo viên; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Đại học Huế; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ giảng dạy công tác giáo dục lý luận ở các trường đại học và đội ngũ báo cáo viên Đại học Huế trong công tác tuyên truyền miệng tại các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao tính sáng tạo nhưng hiệu quả hoạt động trong công tác tuyên giáo đảm bảo các đường lối, chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

         

 

Võ Trần Ngọc Minh

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê