English   rss
Liên kết
Phát động Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào (08-08-2017 10:03)

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU, ngày 23/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Công văn số 384-CV/BTGTU, ngày 09/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công văn số 297-CV/BTCCT, ngày 25/5/2017 của Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”, Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế đề nghị các đảng ủy cơ sở trực thuộc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc thi với các nội dung sau:

 

1. Phát động đảng viên, cán bộ viên chức lao động, sinh viên học viên hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam –Lào”  kể cả phần thi trắc nghiệm hàng tuần và phần thi viết của Cuộc thi “Tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào” theo Thể lệ và Đề cương do Ban tổ chức Cuộc thi ban hành (có Thể lệ và Đề cương kèm theo).

2. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi; xây dựng kế hoạch, triển khai phần thi thi viết, tiến hành chấm, tổng kết và trao giải Cuộc thi ở các đảng bộ cơ sở.

3. Đối tượng dự thi: Đảng viên, viên chức lao động, sinh viên học viên; khuyến khích, động viên đoàn viên hội viên các tổ chức đoàn thể, nhất là sinh viên, lưu học sinh Lào đang học tập công tác tại Đại học Huế, đoàn viên Đoàn Thanh niên và Hội viên Hội sinh viên tham dự Cuộc thi.

4. Thời gian tổ chức:

- Từ tháng 5 đến tháng 6/2017: Các đảng ủy cơ sở phát động cuộc thi, tuyên truyền rộng rãi đến đảng viên, cán bộ viên chức lao động, sinh viên học viên; ban hành các văn bản liên quan; hướng dẫn các chi bộ, đơn vị hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

- Từ tháng 6 đến tháng 9/2017: Các đảng ủy cơ sở triển khai, đôn đốc Cuộc thi; tổ chức chấm bài, tổng kết, trao giải; lựa chọn các bài thi tiêu biểu, có chất lượng cao gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế để lựa chọn tham gia Hội thi cấp Tỉnh theo số lượng như sau:

+ Các đảng bộ: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Ngoại Ngữ: Mỗi đảng bộ 12 bài.

+ Các đảng bộ: Trường Đại học Nghệ thuật, Cơ quan Đại học Huế, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị: Mỗi đảng bộ 8 bài.

+ Báo cáo tổng kết cuộc thi và các bài thi được lựa chọn ở các đảng bộ cơ sở trực thuộc gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế  trước ngày 15/9/2017 (qua Văn phòng Đảng ủy).

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê
×