English   rss
Liên kết
Thông báo Kế hoạch hoạt động phong trào sinh viên ĐHH năm 2013 (01-01-2013 00:00)

Thực hiện chương trình công tác sinh viên của Đại học Huế, nhằm tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của cả nước và các sự kiện văn hóa, chính trị của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2013 như: kỷ niệm 45 năm Cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968, kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013), kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2013) và giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013), kỷ niệm 123 năm Ngày sinh  chủ tich Hồ Chí Minh, kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2012) 68 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2013); trên cơ sở kế hoạch hoạt động của Ban Công tác sinh viên, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và Hội Thể thao ĐH&CN Huế; căn cứ tình hình thực tiễn công tác sinh viên trong thời gian tới, Đại học Huế thống nhất kế hoạch hoạt động phong trào sinh viên năm 2013 theo kế hoạch chi tiết tại file đính kèm.

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê