English | Français   rss
Liên kết
Trường Đại học Kinh tế - Danh mục Bài báo khoa học được Khen thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2018
Góp ý

STT

Họ và Tên

Tên bài báo/Công trình

Tên tạp chí/Nhà xuất bản

Thuộc danh mục

Link bài báo trên CSDLKH của ĐHH

Năm xuất bản

1 Nguyễn Hoàng Diễm My What is the value of sustainably-produced rice? Consumer evidence from experimental auctions in Vietnam Food Policy 79  283 - 296   Link chi tiết 2018
2 Nguyễn Đức Kiên Evidence of climatic change in Vietnam: Some implications for agricultural production Journal of Environmental Management 230     2019
3 Nguyễn Đình Hoa Cương A Fuzzy-Semantic Framework for Personalizing Learning Recommendations International Journal of Information Technology&Decision Making 16   Link chi tiết 2017
4 Hoàng Trọng Hùng Drivers of service climate: an emerging market perspective Journal of services marketing 476-492   Link chi tiết 2018
5 Hồ Khánh Ngọc Bích Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment Journal of Global scholars of marketing science   Link chi tiết 2017

Tổng số:

- 5 tác giả

- 5 bài báo

Download Quyết định Khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2018

Liên kết
×