English | Français   rss
Liên kết
Trường Đại học Ngoại ngữ - Danh mục Bài báo khoa học được Khen thưởng Khuyến khích Tài năng năm 2018
Góp ý

STT

Họ và Tên

Tên bài báo/Công trình

Tên tạp chí/Nhà xuất bản

Thuộc danh mục

Link bài báo trên CSDLKH của ĐHH

Năm xuất bản

1

Phạm Thị Hồng Nhung

Confucian Values as Challenges for Communication in Intercultural Workplace Contexts: Evidence from the Motivational Concerns in Vietnamese Politeness Behaviour

Intercultural Communication in Asia: Education, Language and Values

 

ISSN 2213 – 3208

ISBN 978-3-319-69994-3

Link chi tiết

2018

2

Phạm Trần Thùy Anh

Nationalism in Ho Chi Minh’s Prison Diary in a third – world context

International Journal of Diaspora & Cultural Criticism

ISSN online 2465 - 8804 & Print 2005 - 3037

 

2018

3

Trương Tiến Dũng

Commu-niquer et percevoir les valeurs culturelles d’un territoire par le biais de souvenirs artisanaux : expériences touristiques francophones au Centre du Vietnam

Téoros Revue de recherche en tourisme

ISSN 1923-2705

 

 

Link chi tiết

2018

4

Hoàng Thị Thu Hạnh

Dispositifs hybrides et Formation des enseignants - Une expérimentation dans la formation des enseignants du Français Langue Étrangère de l’université de Hué- Vietnam.

Revue japonaise de didactique du français, numéro spécial.

ISSN 2433-1902

Link chi tiết

2018

5

Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

Exploring the Association between Religious Values and Communication about Pain Coping Strategies: A Case Study with Vietnamese Female Cancer Patients

Theory and Practice in Language Studies

ISSN:1799-2591

SCOPUS

 

Link chi tiết

2018

6

Lê Phạm Hoài Hương

An academic word list for English language teaching

Asian EFL Journal

SCOPUS

Link chi tiết

2018

A survey study on academic vocabulary learning strategies by EFL university students

Journal of Language Teaching and Research

ISSN (1798-4769)

Link chi tiết

2018

7

Nguyễn Thị Bảo Trang

Dancing, Google, and fish sauce: Vietnamese students cope with Australian universities

Asia Pacific Journal of Education.

ISI

Link chi tiết

Năm 2018

Teacher transformation of textbook tasks in  Vietnamese EFL high school classrooms

Amsterdam:John Benjamins.

SCOPUS

Link chi tiết

Năm 2018

8

Nguyễn Ngọc Bảo Châu

Sequential organization of requests by learners of Vietnamese. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society

Journal of the Southeast Asian Linguistics Society JSEALS.

SCOPUS;ISSN:1836-6821

Link chi tiết

Năm 2018

Perceptions of online self-assessment quizzes:  A study of Vietnamese university students.

The Journal of Teachers Helping Teachers.

ISSN: 2188-0603

Link chi tiết

Năm 2018

9

Trương Viên

Applying Cognitive Linguistics To Teaching English Prepositions: A Quasi-Experimental Study

International Journal of Instruction

SCOPUS

Link chi tiết

Năm 2018

In Search Of Effective Professional Development Of Efl Teachers In Vietnam

VNU Journal of Foreign Studies. VNU Journal of Foreign Studies, Vol.33, No.3 (2017) 1-9, ISSN 2525-2445

 

Link chi tiết

Năm 2018

10

Liêu Linh Chuyên

浅析现代越南双音节汉越词对越南学生学习现代汉语词汇的影响 (Phân tích ảnh hưởng của từ song âm tiết Hán Việt đối với việc học từ vựng tiếng Hán của sinh viên Việt Nam)

Tạp chí “Dạy học Hán ngữ”- Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc có mã chuẩn quốc tế ISBN 978-7-301-26714-1

ISBN

Link chi tiết

2016

越南学生使用汉语标点符号的偏误分析Phân tích lỗi sai khi sử dụng dấu câu tiếng Hán của sinh viên Việt Nam

Bài báo đăng Tạp chí có mã chuẩn quốc tế ISSN 2221-9056. 海外文教育, CN-35Q)第069-ISSN (Tạp chí Giáo dục Hoa  ngữ Hải ngoại, Hạ Môn (Trung Quốc),  tháng 10/2017.

ISSN

Link chi tiết

2017

汉、越动物成语的文化内涵差异对比分析-B1级汉语水平的越南学生汉语成语教学(Phân tích sự khác nhau giữa nội hàm văn hóa trong thành ngữ tiếng Hán và tiếng Việt- Bàn về việc dạy thành ngữ tiếng Hán cho sinh viên không chuyên ngữ trình độ B1)

, 2018,第7期,có mã chuẩn quốc tế ISSN 1008-8024 (Tạp chí Ngữ văn hiện đại, Trung Quốc).

ISSN

Link chi tiết

2018

11

Lê Văn Thăng

关于的用法与汉语教学探究

Tạp chí khoa học quốc tế 程教育研究---学法教法研究có mã chuẩn quốc tế  ISSN 2095-3089

ISSN

Link chi tiết

2018

越南新公布体基教育章探析

Tạp chí khoa học quốc tế 码设计có mã chuẩn quốc tế  ISSN 1672-9129

ISSN

Link chi tiết

2017

越南新公布体基教育章的、缺点分析

Tạp chí khoa học quốc tế 海南范大学学(社会科学có mã chuẩn quốc tế  ISSN 1674-5310

ISSN

Link chi tiết

2018

Tổng số:

- 11 tác giả

- 19 bài báo (6 bài ISI, SCOPUS)

Download Quyết định Khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2018

Liên kết
×