English   rss
Liên kết
Ý nghĩa biểu trưng 60 năm xây dựng và phát triển Đại học Huế (1957 - 2017) (06-01-2017 02:20)

 

 

Tổng thể biểu trưng thể hiện tầm vóc, vị thế của Đại học Huế qua 60 năm xây dựng và phát triển.

 

Cách điệu con số 60 thể hiện sự trọn vẹn của một chu kỳ phát triển, một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Đại học Huế. Con số 6 có 3 dải với 3 màu sắc khác nhau, thể hiện sự chuyển động, gắn kết, hoà quyện, đan xen và hội nhập sâu rộng. Bên cạnh đó, 3 dải màu sắc còn mang ý nghĩa sự phát triển liên tục của Đại học Huế qua 3 giai đoạn phát triển (1957 – 1975, 1976 – 1994, 1994 đến nay...), gắn liền với lịch sử và văn hóa dân tộc, lịch sử giáo dục đào tạo nước nhà. Biểu trưng còn thể hiện khối đoàn kết, thống nhất trong ngôi nhà chung Đại học Huế, giữa các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc. Con số 6 hướng về phía trước trong khi con số 0 cách điệu hình Rồng, vươn lên, nhìn lại một chặng đường lịch sử trưởng thành đầy tự hào của Đại học Huế trong 60 năm qua. Hình Rồng được lấy cảm hứng từ con Rồng trên logo của Viện Đại học Huế có từ năm 1957. Tất cả tạo thành một thể thống nhất, thể hiện tầm nhìn và định hướng chiến lược phát triển Đại học Huế đến năm 2030: Trở thành một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu Đông Nam Á, hoạt động theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực, là một cơ sở đào tạo tiên phong, nòng cốt của hệ thống giáo dục đại học vùng (Trích Kế hoạch chiến lược phát triển Đại học Huế giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030).

 

Cụm từ “Chất lượng – Hội nhập – Phát triển” là Slogan của Đại học Huế, thể hiện hệ thống giá trị truyền thống – hiện đại, tầm nhìn chiến lược của Đại học Huế trong suốt chiều dài lịch sử, tầm nhìn phát triển trong giai đoạn hiện nay và trong tương lai.

 

BTC

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê