English   rss
Liên kết
CTĐT Tiến sĩ / Trồng trọt
- Đơn vị quản lý: Trường Đai học Nông lâm
- Mã ngành: 62 62 01 01
- Tên chương trình đào tạo: Trồng trọt
- Chương trình đào tạo:
TT
Môn học
Số tín chỉ
Loại học phần
Ghi chú
1
Chọn giống cây trồng nâng cao
2
Bắt buộc
 
2
Quản lý cây trồng tổng hợp
2
Bắt buộc
 
3
Dinh dưỡng cây trồng nâng cao
2
Tự chọn
Chọn 2
trong
4 học phần
4
Thực hành nông nghiệp tốt
2

Tự chọn

5
Quản lý dịch hại tổng hợp
2
2

Tự chọn

6
Công nghệ sinh học trong bảo vệ thực vật
2

Tự chọn

7
Dinh dưỡng khoáng với sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trồng
2

Chuyên đề

 
 
 
 
Chọn 3 trong 10 chuyên đề
8
Sử dụng ưu thế lai trong chọn tạo giống cây trồng
2

Chuyên đề

9
Chọn giống dựa trên nền tảng khoa học và các phương pháp chọn lọc
2

Chuyên đề

10
Đặc điểm và hệ thống canh tác trên đất xám bạc màu
2

Chuyên đề

11
Cấu trúc, chức năng hệ sinh thái nông nghiệp
2

Chuyên đề

12
Đấu tranh sinh học
2

Chuyên đề

13
Cây lúa và vấn đề an ninh lương thực
2

Chuyên đề

14
Cơ sở khoa học của thâm canh tăng năng suất ngô
2

Chuyên đề

15
Cây công nghiệp ngắn ngày ở Việt Nam tiềm năng và triển vọng
2

Chuyên đề

16
Cây công nghiệp dài ngày ở Việt Nam tiềm năng và triển vọng
2

Chuyên đề

 

Liên kết
CSDL về Khoa học và Công nghê